Pravila i uvjeti poslovanja

Ovim se određuju osnovna načela,pravila i uvjeti poslovanja između:

Udruge Attivo-Attivo shop, Kupres (dalje u tekstu: Davatelj usluge) i “Korisnika” – svaka pravna ili fizička osoba koja koristi usluge Davatelja usluga kao kupac ili prodavač (dalje u tekstu: Korisnik).

Odgovornost Davatelja usluge

Davatelj usluge poduzima sve potrebne aktivnosti da usluge koje nudi budu aktivna 24 sata dnevno.

Davatelj usluge nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu upotrebom usluge ili programa koji se nalaze na serveru, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu pod utjecajem više sile, kao i za nemogućnost korištenja funkcionalne usluge.

U slučaju uskraćivanja prava na korištenje usluge koje proizlazi iz povrede Pravila i uvjeta poslovanja Davatelj usluge nije odgovoran za nikakve štete nastale uskraćivanjem tog prava, niti snosi bilo kakvu nadoknadu štete. Korisnik nema pravo na naknadu eventualne tako nastale štete.

Davatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo kakve gubitke podataka na serveru.

Podaci, informacije i online aplikacije koje su dostupne na ili putem web stranica Attivo shop se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

Za točnost podataka koje Korisnici unose na ove web stranice, Attivo shop nije odgovoran.

Attivo shop ne odgovara za štetu nanesenu Korisnicima, pri upotrebi netočnih podataka.

Odgovornost Korisnika usluge

Korisnik jamči da će sve usluge koristiti u skladu sa pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine, te ovim Uvjetima korištenja.

Korisnik jamči da sadržaji koje objavljuje Attivo shop na stranicama ni na koji način ne krše autorska prava ili bilo koja prava trećih osoba.

Korisnik jamči i suglasan je da na Attivo shop stranicama neće imati uvredljive materijale, pornografiju, programe i upute o hakiranju, kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti ili mržnju.

Korisnik će Davatelju usluge redovito plaćati naknadu u roku dospijeća navedenom na predračunu za naručene usluge, a po trenutno važećem cjeniku usluga objavljenom na web stranicama Davatelja usluga.

Ukoliko Korisnik ne plati predračun na vrijeme, Davatelj usluga zadržava pravo Korisniku uskratiti pravo na korištenje usluga.

Svako kršenje Uvjeta korištenja imati će za posljedicu ukidanje korisničkog računa i brisanje svih korisnikovih podataka sa web stranica mShop.ba.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik se obvezuje da će isključiti odgovornost Davatelja usluga u slučaju bilo kakvog zahtjeva za odštetu koji bi mogao nastati korisnikovim kršenjem Uvjeta korištenja. Korisnik se obvezuje i da će Davatelju usluge nadoknaditi svaki iznos koji Davatelj usluge plati trećim osobama kao naknadu štete.

Registrirani korisnici imaju korisničko ime/ e-mail i lozinku vezanu za osobu koja se registrirala za usluge na Attivo shop-u com. Korisničko ime i lozinka se smatraju poslovnom tajnom i ne smiju se povjeriti trećoj osobi. Registrirani korisnici preuzimaju odgovornost za sve aktivnosti koji će biti izvedene sa njihovim korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnici koriste web stranice Attivo shop na vlastitu odgovornost.

Naručivanje, način plaćanja, dostava i reklamacije

Kupac naručuje proizvode ili usluge putem elektronskog obrasca narudžbe.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama (KM), s PDV-om.

Svaki prodavatelj određuje samostalno način dostave i upoznaje kupca sa troškovima dostave.

Kupac plaća proizvode prilikom preuzimanja gotovinski.

Ako ste primili oštećen ili neispravan proizvod ili vam je odaslan pogrešan proizvod, onda direktno kontaktirajte prodavatelja  tih proizvoda.

Povrat proizvoda uvijek se događa između kupca i prodavača po važećim zakonima Bosne i Hercegovine.

Za pitanja vezana za proizvode i usluge prodavatelja , kontaktirajte direktno prodavatelje preko njihovih kontakt obrazaca i/ili informacija u njihovom shopu.

Davatelj usluge na attivo shopu ne odgovara za isporuku, naplatu i dostavu proizvoda i usluga koje se nalaze na portalu attivo shopa.

Završne odredbe

Narudžbom usluga korisnik izjavljuje i jamči da je imao pristup gore naznačenim napomenama ,te  da ih je u potpunosti razumio i prihvatio.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Bosne i Hercegovine.

Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Livnu.

Svaka promjena u uvjetima korištenja bit će objavljena na ovoj web stranici.